Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2020

xcvbz
1138 0fc3

March 26 2020

xcvbz
Nawet nie chce mi się ubrać. Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem, co z sobą zrobię. Zdaje mi się, że tak już zostanę w łóżku i będę spać, spać, spać. Nawet Ciebie już nie kocham, Jeremi. Ani siebie, ani niczego.
— Agnieszka Osiecka, Listy na wyczerpanym papierze.
Reposted frommhsa mhsa viaimpulsivee impulsivee
Sponsored post
feedback2020-admin
xcvbz
5307 b8bd
Reposted fromnazarena nazarena viaKuishi Kuishi

March 25 2020

xcvbz
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted byAvinashimendaciousoxygenium

March 08 2020

xcvbz
-Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia.
-Tak.
-Nie zostawiłeś adresu.
-Nie miałem.
-Mówiłeś, że idziesz po papierosy.
-Papierosy kupiłem.
— różewicz, kartoteka, referaty na literaturę
Reposted bygrovlyzupazogorkiemaugustus

March 01 2020

xcvbz
Reposted fromshakeme shakeme viahavingdreams havingdreams
xcvbz
0126 a194 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaddaleinee maddaleinee

February 29 2020

xcvbz
5675 0bda 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin

February 14 2020

xcvbz

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk

February 11 2020

xcvbz
Stanąć oko w oko z własną rozpaczą, lękiem, niemocą, wstydem, agresją - to boli.
— Nosowska
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaMartwa13 Martwa13

January 31 2020

xcvbz
xcvbz
A on prawdopodobnie przywiązał się się do tej kawiarni, do tego stolika. To są nieraz silniejsze przywiązania niż do drugiej osoby.
Nic nie powiedziałem. Po prostu nie rozumiałem, że można się przywiązać do kawiarni, nie mówiąc już - do stolika

January 23 2020

xcvbz
Reposted frombluuu bluuu via28mm 28mm
xcvbz
8112 28c6 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie vianiskowo niskowo

November 11 2019

xcvbz
xcvbz
8270 9de9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
xcvbz
3222 563b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
xcvbz
I proszę, nie dzwoń
przyjedź,
można u mnie palić
— Tomasz Różycki
Reposted byanotherwaytodie anotherwaytodie

October 02 2019

xcvbz

September 28 2019

xcvbz
Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
zo­sta­ną po nich buty i te­le­fon głu­chy
tyl­ko to co nie­waż­ne jak kro­wa się wle­cze
naj­waż­niej­sze tak pręd­kie że na­gle się sta­je
po­tem ci­sza nor­mal­na więc cał­kiem nie­zno­śna
jak czy­stość uro­dzo­na naj­pro­ściej z roz­pa­czy
kie­dy my­śli­my o kimś zo­sta­jąc bez nie­go.

Nie bądź pew­ny że czas masz bo pew­ność nie­pew­na
za­bie­ra nam wraż­li­wość tak jak każ­de szczę­ście
przy­cho­dzi jed­no­cze­śnie jak pa­tos i hu­mor
jak dwie na­mięt­no­ści wciąż słab­sze od jed­nej
tak szyb­ko stąd od­cho­dzą jak drozd milk­ną w lip­cu
jak dźwięk tro­chę nie­zgrab­ny lub jak su­chy ukłon
żeby wi­dzieć na­praw­dę za­my­ka­ją oczy
cho­ciaż więk­szym ry­zy­kiem ro­dzić się niż umrzeć
ko­cha­my wciąż za mało i sta­le za póź­no

Nie pisz o tym zbyt czę­sto lecz pisz raz na za­wsze
a bę­dziesz tak jak del­fin ła­god­ny i moc­ny

Śpiesz­my się ko­chać lu­dzi tak szyb­ko od­cho­dzą
i ci co nie od­cho­dzą nie za­wsze po­wró­cą
i ni­g­dy nie wia­do­mo mó­wiąc o mi­ło­ści
czy pierw­sza jest ostat­nia czy ostat­nia pierw­sza.
— ks. Jan Twardowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...